Vår ventilation, ett frånluftssystem

Vår ventilation är viktig för vår boende miljö och av den anledningen är det inte, enligt stadgarna, tillåtet att bygga om eller förändra den utan styrelsens medgivande.

I vårt ventilationssystem har vi stora fläktar placerade högst upp i respektive hus. Där ifrån går det rör, s.k. kanaler, till alla lägenheter. Detta gör att lägenheter hänger ihop i fyra grupper per hus. Om någon påverkar inställningarna eller utförandet på ventilationen så påverkas naturligtvis det egna luftutsuget, men det kan även förstöra grannens ventilation. Men för att systemet skall fungera måste även luften in. Detta möjliggörs via luftspalter bakom radiatorer (element) i vardagsrum och sovrum. En luftcirkulation bildas. Vilket i korthet betyder att luften sugs ut med fläktar på taket via kök och badrumsventilationen Genom att man ventilerade bostäderna över kök, klädkammare, bad och toalett utrymmena möjliggörs att man kunde garantera en genomluftning från mindre kontaminerade rum till mer kontaminerade rum.

Föreningen kommer fortsätta att genomföra rengöring av ventilationskanalerna och den lagstadgade ventilationskontrollen vart sjätte år. Om förändringar på ventilationssystemet har gjorts som inte godkänns i OVK besiktningen blir lägenhetsinnehavaren ansvarig för alla merkostnader som detta medför för föreningen.

Ventilationsregler

Föreningen har standardiserat frånluft donen vi ska använda till typen EFF från företaget Systemair. Det är ett metalldon som är lätt ställa in och att rengöra. Donen ser ut som på bil­den nedan och ska monteras i en montageram. Om ni är osäkra på hur arbetet ska utföras, kontakta en fackman.

 

Utsug i badrum

Frånluft don typ EFF 125 eller 160 mm beroende på rörets diameter i väggen. Montageram ska användas. Injustering är 17 liter/sek. (Bör värde enligt protokoll)

Utsug i klädkammare

Injustering är 2 liter/sek. (Bör värde enligt protokoll)

Utsug extra toalett

Frånluft don typ EFF 125 eller 160 mm beroende på rörets diameter i väggen. Montageram ska användas. Injustering är 10 liter/sek.

Utsug i kök

Alternativ 1 (c:a 90 % har denna lösning)
Spiskåpan har ett fettfilter och ingen motor. Fläktmotor får inte användas eftersom man då blåser in den smutsiga luften till grannarna. Kåpan är försedd med en ventil som har två lägen, normal och färserad. Tiden för det färserade läget styrs av en timer. Olika lösningar finns på marknaden från bl.a. Franke/Futurum och Themex. De brukar anges som Spiskåpor eller Dragkåpor för central ventilation.
Om ventilationskanalerna (röret) är inbyggt så måste det finnas inspektionsluckor så att sotaren kan komma åt att rensa kanalerna. Är kanalerna inbyggda så ska de dessutom brandisole­ras. Injustering är 10 liter/sek för normalflöde. 35 liter/sek i det färserade läget

Alternativ 2

Kolfilter fläkt med motor. Normalt ett sämre alternativ. Motorn suger in luften genom ett kol­filter som tar bort dålig lukt och blåser sedan ut luften i rummet igen. Fukten blir kvar i rummet. När man monterar en sådan fläkt måste man ha ett separat frånluft don av typen EFF 125 eller 160 mm som hela tiden suger ut luft Injustering är 20 liter/sek.

Allmänt

Varför behöver vi ventilation?

Att ventilera bostäder handlar om att byta ut förorenad eller skämd luft mot ren luft.
Bostads ventilationen skall ge ett bra klimat för både människan och byggnaden. De föroreningskoncentrationer som uppträder i bostäder är sällan eller aldrig farliga för människan. Då frånsett hygieniska gränsvärden för ex. radon1 formaldehyd eller mögel som om det finns misstankar för sådan förekomst måste utredas ur särskild synvinkel, dessa lämnar vi här utan att närmare gå in på.

Vad är det som påverkar luftkvaliteten?

I luften svävar små fasta partiklar i form av sot, aska, damm, stoft, pollen, sporer och bakterier. I vissa fall innehåller luften även giftiga gaser. Den vanligaste är koldioxid (CO2) som bildas bl.a. i bilmoto­rer. Redan 0,1 % CO2 kan leda till medvetslöshet. Utomhusluftens kvalitet varierar mycket mellan olika platser, i innerstaden är den betydligt mer förorenad än på landsbygden.

Rumsluften påverkas inte endast av kvaliteten på den friskluft vi har tillgång till att ventilera med, i människokroppen pågår en ständig förbränning som kräver syre som tas från rumsluften. Förbrän­ningen ger vissa restprodukter som koldioxid (CO2) och vattenånga (H2O) Luften kan innehålla stora mängder CO2 innan den blir svårt att andas (c:a 4 %) Det är sällsynt med högre koncentration än 1 % dock upplevs det som en olägenhet.

Beroende på fysisk aktivitet avger människan även värme till inomhusluften (mellan 100-600 W/person) därtill kommer påverkan av matlagning, tobaksrökning, sol, belysning datorer, TV och andra apparater.

Vad är lämpligt inomhusklimat?

Människor upplever under samma förutsättningar inomhusklimatet olika. Vid exempelvis en luft-hastighet på 0,2 m/s och en relativ luftfuktighet på 40 % skall lufttemperaturen vara 21 grader för att ett maximalt antal människor skall känna komfort. Luftfuktigheten kan uppgå till 70 % utan att människan känner obehag, Det är först när man närmar sig en undre gräns av 15 % som människan har förmåga att uppleva luften som torr vid inandning. Vid varje temperaturgrad mellan 18 och 26 grader finns det alltid en mindre grupp som upplever dis komfort, det är alltså omöjligt att alla skall känna sig nöjda.

Det skall gå att hålla 20 grader på dagen samt minst 18 grader på natten för att människor skall upp­leva komfort. För en bostadsrättsförening är detta en intressekonflikt ur ekonomisk synvinkel då varje grads ökning av inomhustemperaturen innebär c:a 6 % ökning av den totala energimängd som erfordras för fastighetens uppvärmning. Det var ur detta faktum som värme återvinning ur ventilations från luft föddes på 1970 talet.
Du kan själv se i din årsredovisning hur mycket varje grads ändring av temperaturen kostar i er förening.

Hur kan jag själv påverka ventilationen?

Mest ventilation behövs vid matlagning, dusch, bad och torkning av tvätt. Då skall frånluftsventiler i kök och bad vara helt öppna. Tilluftsventiler skall alltid vara öppna. Med allt effektivare fönstertätningslister av silikon m.fl. moderna material koncentreras till luft strömningen till de få otätheter som finns. Med stängda tilluftsventiler blir det halv storm genom brevlådor, nyckelhål i ytterdörrar samt svarta sotränder av utomhusluften på tapeter och målning i fönsternischer samt vid de få springor som finns kring dörr och fönsterfoder i lägenheterna.

Vädra med förstånd, det är ett viktigt komplement till ventilationen. Vädra inte för länge då kan det uppstå kondens. Vänta gärna med vädringen efter en dusch, speciellt vintertid då kondens lättare upp­står. Låt badrumsdörren stå på glänt när badrummet inte används så förbättras ventilationen i hela lägenheten. Håll ventilerna rena och om du kommer åt dammsug gärna en bit in i kanalen.

Gör rent fettfilter i spiskåpor med diskning eller byt ut filtret. Nya filter kan vanligtvis hittas hos järnhandlare och ibland även i vanliga matbutiker. Gör Lilla Edet testet, ta en bit toalettpapper och håll det intill frånluftsventilen. Om pappret sugs fast fungerar ventilationen, om det däremot fladdrar utåt har du bak­drag. Kondens på fönster kan bero på att fönsterbänkar eller stora gardiner hindrar varmluften att cir­kulera framför fönstret. Se till att varmluften som stiger från radiatorn kan svepa förbi fönstret utan hinder. Bakom radiatorn finns den kanal som leder in luft efter att ha passerat ett filter. Man kan regel-bundet kontrollera både filter och kanal. Särskilt efter en snöfylld dag som med hård vind som kan täppa till denna kanal. Vid större klagomål (1/4 av de boende i uppgången) kontaktar föreningen en ventilationsexpert för analys.

Vad du absolut inte ska, eller får göra, är att ändra på ventilationsdonen. Inte skruva upp eller till någon vit kon i badrummet. Öka eller minska på olika inställningar i spiskåpan eller klädkammaren. Inte låta frånluftsrör vara helt öppna vid renovering av kök/badrum. Det skapar en väldig obalans och kan ge stora obehag hos din granne över och/eller under dig. Du får inte montera egen utrustning som innehåller en egen fläktmotor. Måla inte över frånluft donen eftersom de måste tas bort av sotaren när han rensar kanalerna. När donen tas bort är det risk att färgen spricker runt donet.

Detta kan uppfattas som mycket teknik. Men om ni anlitar en professionell hantverkare så bör dessa veta vilka regler som gäller eller kunna förstå dessa instruktioner.

Styrelsens åtgärder, att regelbundet kontrollera ventilationssystem (OVK) och erbjuda nya filter, ser styrelsen som sitt bidrag till en lindring av de boendes allergibekymmer. Styrelsen har insikten om att pollen är ganska stora partiklar jämfört med många andra partiklar, c:a 10 µm och större. För den partikeln räcker det med ett s.k. "Grovfilter" på tilluften till lägenheten. Filterklass G1-G4. Det ska sitta ett "Finfilter" av filterklass M5-M9 under vart fönster i lägenheterna.

Så den åtgärd som pollenallergiker tvingas göra, är att i största möjliga mån hålla dörrar och fönster stängda under pollensäsongen och regelbundet kontrollera pollenprognoser, samt följa de tips på åtgärder som minimerar allergin, som formuleras av läkare och allergiförbund.
Styrelsen avser att inte ytterligare avhandla ämnet och beklagar att några därför har en begränsad nytta av sin balkong under pollensäsongen.

OVK kontroll

Myndigheterna har förelagt alla fastighetsägare mot vite att med jämna intervaller låta besik­tiga alla ventilationssystem i alla fastigheter i hela landet.
Vid dessa kontroller undersöks om anläggningen fungerar på avsett vis och efter de krav som ställdes när anläggningen var ny. Detta innebär att de modernaste anläggningarna har högre krav på sig och följaktligen blir utsatta för tätare kontroller än de äldre som inte är så påverkbara eller teknikintensiva ur funktions och skötselhänseende. Intyg om att sådan kontroll är utförd skall vara anslagen i trapphuset, om det saknas går det att fråga kommunen, i Stock­holm stadsbyggnadskontoret som är tillsynsmyndighet.

____________________________________________

1. Föreningen gör och har gjort radonmätning ett antal gånger utan anmärkningar.

 

2.Fakta om fukt (DN. den 8 oktober 2012)
   Tecken på att ventilation inte fungerar som den ska:
   – Fukt skapas på insidan av fönster. Imman på badrumsspegeln försvinner
  inte inom 15 minuter efter dusch.
  – Dålig lukt kommer in genom frånluft ventilen i badrummet eller köket.
  Ventilen suger inte tag i en pappersbit som man håller upp mot ventilen