För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet måste du anmäla detta till bostadsrättsföreningens styrelse som ska godkänna ändringarna. ”Begäran om tillstånd till renovering/ombyggnation av lägenhet” ska därför fyllas i. (Länk till dokumentet)

Om lägenhetshavaren inte finns på plats kommer styrelsen enbart att kommunicera med part som har skriftlig fullmakt (specificerat vad fullmakten gäller och tidsbegränsningen för den).

Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, måste göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras.

Efter genomförda arbeten med behörighetskrav ska på marknaden vedertagen kvalitetsdokumentation lämnas till styrelsen.

Lägenhetshavaren ska också i förekommande fall upprätta nya relationsritningar, d.v.s. se till att ingrepp i ventilation, vatten och elektricitet förts in i lägenhetens ritningar.

Vad är väsentliga ändringar?

Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp. Du måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden.

Viktigt att veta

 • För att undvika framtida vattenskador ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).

 • Ingrepp i våtutrymmen kräver inte tillstånd från kommunen i form av bygglov. Lägenhetshavaren måste dock uppvisa att företaget som ska ansvara för ingrepp i våtutrymmen är ett för uppdraget certifierat företag. Styrelsen kräver att få se företagets försäkringshandlingar.
   
 • Vid arbeten som kräver avstängning av vatten ska föreningens förvaltare kontaktas. Kontaktuppgifter finns på hemsidan under fliken Felanmälan. 

 • Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ska du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse.
   
 • Ombyggnad av fastighetens VVS-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande.
   
 • Du får inte sätta igen befintlig ventilation eller ändra till annan typ av ventilation. Fastigheten har mekanisk frånluftsventilation varför inga fläktar får monteras i badrum. I köket gäller att endast spiskåpor får monteras alternativt kolfilterfläktar där en injusterad kontrollventil monteras i frånluftskanalen.
   
 • Det är du som lägenhetshavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte läggas i föreningens grovsoprum eller container och inte heller belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar, vind och gård.
   
 • Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Grannar och styrelse ska informeras om arbeten som ska utföras med så detaljerade tidsangivelser som möjligt minst en vecka innan. Lägenhetshavaren ska utse en kontaktperson som medlemmar kan vända sig till vid störning utanför ordinarie tidsramarna enligt nedan.
   
 • Ombyggnadsarbetet får endast utföras på vardagar 08.00-20.00 och under helger 10.00–18.00.

 

Så här går ansökan till

 1. Tänk igenom ändringen själv och skaffa kunskap.
 2. Fyll i blanketten ”Begäran om tillstånd till renovering/ombyggnation av lägenhet”. Komplettera med ritning och intyg och skicka till styrelsen.
 3. Anlita en besiktningsman med relevant kompetens som efter utfört arbete utfärdar ett intyg (beroende på vad det är du vill göra). Att bygga våtutrymme och göra ingrepp i VVS kräver särskilda intyg.
 4. Styrelsen granskar och begär kompletterande uppgifter vid behov.
 5. Styrelsen godkänner/avslår ansökan på nästa ordinarie möte.
 6. Du får besked om beslutet.

Skicka in ansökan i god tid så att du inte får problem om det skulle krävas kompletterande uppgifter.

I vissa fall vill styrelsen inspektera ändrade installationer. Du blir då uppmanad att kontakta styrelsen när arbetet är klart.

 

Ladda ned

Icon representing an icon       Blankett ändring i lägenhet.docx
Riktlinje ombyggnad.docx